Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a là số thực dương, a  = 1 , khi đó a 3 l o g 3 ​ 3 bằng

Cho a là số thực dương, , khi đó  bằng

  1. 3a

  2. 27

  3. 9

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn B Ta có a 3 l o g a ​ 3 = a l o g 3 ​ 3 3 = 3 3 = 27

Chọn B

Ta có 

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số có tập xác định là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG