Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a là số thực dương khác 1. Tính

Cho a là số thực dương khác 1. Tính I equals log subscript square root of a end subscript space a
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đápán D Ta có

Đáp án D

Ta có I equals log subscript square root of a end subscript space a equals log subscript a to the power of 1 half end exponent end subscript space a equals 2 log subscript a space a equals 2

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho bốn số − 3 ; a ; b ; 15 theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tính giá trị của T = a 2 + b 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG