Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a là số thực dương bất kì khác 1. Tính .

Cho a là số thực dương bất kì khác 1. Tính S equals log subscript a left parenthesis a cubed space fourth root of a right parenthesis .
 

  1. S equals 3 over 4

  2. S equals 7

  3. S equals 13 over 4

  4. S equals 12

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực x,y thỏa mãn Giá trị nhỏ nhất của biểu thức bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG