Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, k > 0;ak  = 1 , N> 0, N  = 1 . Chứng minh rằng: lo g ak ​ N lo g a ​ N ​ = 1 + lo g a ​ k .

Cho a, k > 0; ak, N > 0, N.

Chứng minh rằng: .

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g ak ​ N lo g a ​ N ​ = lo g N ​ ak 1 ​ lo g N ​ a 1 ​ ​ = lo g N ​ a + lo g N ​ k 1 ​ lo g N ​ a 1 ​ ​ = lo g N ​ a lo g N ​ a + lo g N ​ k ​ = lo g N ​ a lo g N ​ a ​ + lo g N ​ a lo g N ​ k ​ = 1 + lo g N ​ a lo g N ​ k ​ = 1 + lo g a ​ k ( đ pcm )

3

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình sau: lo g ( x 2 − 5 x + 6 ) = lo g ( x − 1 ) + 6 .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG