Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa giác đều 20 cạnh. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh của đa giác đều. Xác suất để ba đỉnh được chọn là ba đỉnh của một tam giác có cạnh là cạnh của đa giác đều bằng

Cho đa giác đều 20 cạnh. Chọn ngẫu nhiên ba đỉnh của đa giác đều. Xác suất để ba đỉnh được chọn là ba đỉnh của một tam giác có cạnh là cạnh của đa giác đều bằng
 

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Ta có số phần tử của không gian mẫu là Ta gọi đa giác đều 20 cạnh có số đỉnh được đánh số từ 1 ->20. Gọi biến cố A là: “ba đỉnh được chọn là ba đỉnh của một tam giác có cạnh là cạnh của đa giác đều”. TH1: Ba đỉnh là ba số tự nhiên liên tiếp. Số cách chọn ba số tự nhiên liên tiếp là 20 cách chọn. TH2: Hai số tự nhiên liên tiếp và số còn lại không liền kề với hai số tự nhiên liên tiếp. Số cách chọn 2 số tự nhiên liên tiếp là 20 số và số còn lại không liền kề với hai số tự nhiên liên tiếp đó có 16 số. vậy số cách chọn là 20.16 = 320 cách chọn. Hay ta có số phần tử của biến cố A là: n ( A ) = 320 + 20 = 340 ⇒ P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = 1140 340 ​ = 57 17 ​

Đáp án A

Ta có số phần tử của không gian mẫu làn open parentheses capital omega close parentheses equals large C subscript 20 superscript 3 equals 1140
Ta gọi đa giác đều 20 cạnh có số đỉnh được đánh số từ 1 ->20.
Gọi biến cố A là: “ba đỉnh được chọn là ba đỉnh của một tam giác có cạnh là cạnh của đa giác
đều”.
TH1: Ba đỉnh là ba số tự nhiên liên tiếp.
Số cách chọn ba số tự nhiên liên tiếp là 20 cách chọn.
TH2: Hai số tự nhiên liên tiếp và số còn lại không liền kề với hai số tự nhiên liên tiếp.
Số cách chọn 2 số tự nhiên liên tiếp là 20 số và số còn lại không liền kề với hai số tự nhiên liên
tiếp đó có 16 số. vậy số cách chọn là cách chọn.

Hay ta có số phần tử của biến cố A là:
 

1

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có ba góc đều nhọn nội tiếp trong đường tròn ( O ) , các đường cao AI , BK của tam giác ABC cắt nhau tại H ( I thuộc BC ,K thuộc AC ).AI và BK cắt đường tròn ( O ) lần lượt tại D và E...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG