Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa giác n cạnh có độ dài tương ứng là a 1 , a 2 ,...a n ≥ 1 và chu vi P thỏa mãn 1 + a 1 2 ​ 1 ​ + 1 + a 2 2 ​ 1 ​ + ... + 1 + a n 2 ​ 1 ​ = 1 . Chứng minh: a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ ≤ n − 1 P ​ ( 1 )

Cho đa giác n cạnh có độ dài tương ứng là a1, a2,...an 1 và chu vi P thỏa mãn . Chứng minh:

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

( 1 ) ⇔ P = i = 1 ∑ n ​ a i ​ ≥ ( n − 1 ) i = 1 ∑ n ​ a i ​ 1 ​ ⇔ ( a 1 ​ + a 2 ​ + ... + a n ​ ) + ( a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ ) ≥ ≥ n ( a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ ) ⇔ a 1 ​ 1 + a 1 2 ​ ​ + a 2 ​ 1 + a 2 2 ​ ​ + ... + a n ​ 1 + a n 2 ​ ​ ≥ ≥ n ( a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ ) Sử dụng bất đẳng thức AM - GM: ( a 1 ​ 1 + a 1 2 ​ ​ + a 2 ​ 1 + a 2 2 ​ ​ + ... + a n ​ 1 + a n 2 ​ ​ ) . . ( 1 + a 1 2 ​ a 1 ​ ​ + 1 + a 2 2 ​ a 2 ​ ​ + ... + 1 + a n 2 ​ a n ​ ​ ) ≥ n 2 ( 2 ) Không mất tính tổng quát, giả sử a 1 ​ ≥ a 2 ​ ≥ ... ≥ a n ​ > 0 ⇒ a 1 ​ 1 ​ ≤ a 2 ​ 1 ​ ≤ ... ≤ a n ​ 1 ​ Ta có: 1 + a k 2 ​ a k ​ ​ − 1 + a 2 k + 1 ​ a k + 1 ​ ​ = ( 1 + a k 2 ​ ) ( 1 + a 2 k + 1 ​ ) ( a k ​ − a k + 1 ​ ) ( 1 − a k ​ a k + 1 ​ ) ​ ≤ 0 , suy ra 1 + a 1 2 ​ a 1 ​ ​ ≤ 1 + a 2 2 ​ a 2 ​ ​ ≤ ... ≤ 1 + a n 2 ​ a n ​ ​ Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev cho 2 dãy đơn điệu cùng chiều: ( 1 + a 1 2 ​ a 1 ​ ​ + 1 + a 2 2 ​ a 2 ​ ​ + ... + 1 + a n 2 ​ a n ​ ​ ) ( a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ ) ≤ ≤ n ( 1 + a 1 2 ​ a 1 ​ ​ . a 1 ​ 1 ​ + 1 + a 2 2 ​ a 2 ​ ​ . a 2 ​ 1 ​ + ... + 1 + a n 2 ​ a n ​ ​ . a n ​ 1 ​ ) = n ( 1 + a 1 2 ​ 1 ​ + 1 + a 2 2 ​ 1 ​ + ... + 1 + a n 2 ​ 1 ​ ) = n ⇒ 1 + a 1 2 ​ a 1 ​ ​ + 1 + a 2 2 ​ a 2 ​ ​ + ... + 1 + a n 2 ​ a n ​ ​ ≤ a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ n ​ ( 3 ) Từ (2) và (3) suy ra ( a 1 ​ 1 + a 1 2 ​ ​ + a 2 ​ 1 + a 2 2 ​ ​ + ... + a n ​ 1 + a n 2 ​ ​ ) ≥ ≥ 1 + a 1 2 ​ a 1 ​ ​ + 1 + a 2 2 ​ a 2 ​ ​ + ... + 1 + a n 2 ​ a n ​ ​ n 2 ​ ≥ a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ n ​ n 2 ​ = n ( a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ ) ⇒ a 1 ​ 1 ​ + a 2 ​ 1 ​ + ... + a n ​ 1 ​ ≤ n − 1 P ​

Sử dụng bất đẳng thức AM - GM:

Không mất tính tổng quát, giả sử 

Ta có: , suy ra 

Sử dụng bất đẳng thức Chebyshev cho 2 dãy đơn điệu cùng chiều:

Từ (2) và (3) suy ra

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực a, b, c > 0. Chứng minh: 4 2 a 4 + 3 b 4 ​ + 4 2 b 4 + 3 c 4 ​ + 4 2 c 4 + 3 a 4 ​ ≥ ≥ 12 5 ​ 1 ​ ( 3 2 a 3 + 3 b 3 ​ + 3 2 b 3 + 3 c 3 ​ + 3 2 c 3 + 3 a 3 ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG