Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho đa giác lồi 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó.Tính xác suất để 3 đỉnhđược chọn tạothành một tam giác sao cho tam giác đó có ít nhất một cạnh là cạnh của đa giác đã cho.

Cho đa giác lồi 12 đỉnh. Chọn ngẫu nhiên 3 đỉnh của đa giác đó.Tính xác suất để 3 đỉnh được chọn tạo thành một tam giác sao cho tam giác đó có ít nhất một cạnh là cạnh của đa giác đã cho.
 

R. Roboctvx81

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Số phần tử của không gian mẫu là: n ( Ω ) = C 12 3 ​ . Gọi A là biến cố: “Chọn được ba đỉnh tạo thành tamgiác có ít nhất một cạnh là cạnh của đa giác đã cho”.Hay A là biến cố: “Chọn được ba đỉnh tạo thành tamgiác có một cạnh hoặc hai cạnh là cạnh của đa giác đãcho” + TH1: Chọn ra tam giác có 2 cạnh là 2 cạnh của đagiác đã cho ⇔ Chọn ra 3 đỉnh liên tiếp của đa giác 12cạnh ⇔ Có 12 cách. + TH2: Chọn ra tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh củađa giác đã cho ⇔ Chọn ra 1 cạnh và 1 đỉnh không liềnvới 2 đỉnh của cạnh đó. Có 12 cách chọn 1 cạnh và C 8 1 ​ =8 cách chọn đỉnh. ⇒ Có 12.8 cách. ⇒ Số phần tử của biến cố A là: n (A) = 12 + 12.8 = 98 Xác suất của biến cố A là: P ( A ) = n ( Ω ) n ( A ) ​ = C 12 3 ​ 108 ​ = 55 27 ​ ⇒ Chọn đáp án D.

Số phần tử của không gian mẫu là: 

Gọi A là biến cố: “Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác có ít nhất một cạnh là cạnh của đa giác đã cho”. Hay A là biến cố: “Chọn được ba đỉnh tạo thành tam giác có một cạnh hoặc hai cạnh là cạnh của đa giác đã cho”

+ TH1: Chọn ra tam giác có 2 cạnh là 2 cạnh của đa giác đã cho

⇔ Chọn ra 3 đỉnh liên tiếp của đa giác 12 cạnh

⇔ Có 12 cách.
+ TH2: Chọn ra tam giác có đúng 1 cạnh là cạnh của đa giác đã cho

⇔ Chọn ra 1 cạnh và 1 đỉnh không liền với 2 đỉnh của cạnh đó.
Có 12 cách chọn 1 cạnh và  = 8 cách chọn đỉnh.
⇒ Có 12.8 cách.
⇒ Số phần tử của biến cố A là: n (A) = 12 + 12.8 = 98
Xác suất của biến cố A là: 
⇒ Chọn đáp án D.

9

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một phân biệt và chia hết cho 5 ?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG