Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b ∈ R, a ≥ 0 . Chứng minh rằng tồn tại hàm f:R -> R sao cho f(f(x)) = ax +b, ∀ x ∈ R

Cho a, bR, . Chứng minh rằng tồn tại hàm f:R -> R sao cho f(f(x)) = ax +b, 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàmsố f ( x ) = 1 + x 2 ​ x ​ HÃy xác định hàm số F n ​ ( x ) = f ( f ... f ( x ) .... )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG