Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b ∈ Z, (a,b) = 1. Chứng minh rằng a 3 ± 2 b 3 không chia hết cho 19

Cho a, b Z, (a,b) = 1. Chứng minh rằng  không chia hết cho 19

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

không chia hết cho 19

không chia hết cho 19

1

Câu hỏi tương tự

Cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 = 2 .Chứng minh rằng: ∣ ∣ ​ a 3 + b 3 + c 3 − ab c ∣ ∣ ​ ≤ 2 2 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG