Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,x> 0; a> b và b, x  = 1 thỏa mãn lo g x ​ 3 a + 2 b ​ = lo g x ​ a ​ + lo g b ​ x 2 1 ​ .Khi đó biểu thức P = ( a + 2 b ) 2 2 a 2 + 3 ab + b 2 ​ có giá trị bằng:

Cho a,b,x> 0; a> b và b, x1 thỏa mãn . Khi đó biểu thức  có giá trị bằng:

R. Roboctvx63

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lo g x ​ 3 a + 2 b ​ = lo g x ​ a ​ + lo g b ​ x 2 1 ​ ⇔ lo g x ​ 3 a + 2 b ​ = lo g x ​ a ​ + lo g x ​ b ​ ⇔ a + 2 b = 3 ab ​ ⇔ a 2 − 5 ab + 4 b 2 = 0 ⇔ ( a − b ) ( a − 4 b ) = 0 ⇔ a = 4 b ( d o a > + 4 m u b ) . P = ( a + 2 b ) 2 2 a 2 + 3 ab + b 2 ​ = 36 b 2 32 b 2 + 12 b 2 + b 2 ​ = 4 5 ​

1

Câu hỏi tương tự

Tìm m thực để phương trình sau có nghiệm thực trong đoạn [ 2 5 ​ ; 4 ]

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG