Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho (a,b) = , tìm (11a+2b, 18a+5b)

Cho (a,b) = , tìm (11a+2b, 18a+5b)

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

5

Câu hỏi tương tự

Tính diện tích S của tam giác ABC vẽ trên các véc tơ A B = m + n ; A C = m − 2 n . Biết rằng ∣ ∣ ​ m ⇀ ∣ ∣ ​ = 2 , ∣ ∣ ​ n ∣ ∣ ​ = 1 và góc giữa hai véc tơ m , n bằng 60°. Đáp án nào đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG