Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b là hai số thực tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng ? A. Nếu a 2 < b 2 t h ı ˋ a < b B. Nếu a < b t h ı ˋ a 2 < b 2 C. Nếu a < b v a ˋ a > 0 t h ı ˋ a 2 < b 2 D. Nếu a < b v a ˋ b > 0 t h ı ˋ a 2 < b 2

Cho a,b là hai số thực tùy ý. Mệnh đề nào sau đây đúng ?

A. Nếu 

B. Nếu 

C. Nếu 

D. Nếu 

  1. A. Nếu 

  2. Nếu 

  3. Nếu 

  4. Nếu 

R. Roboctvx106

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Phương án A sai vì a=1, b--2 B. sai với a=-1, b=0 C. đúng vì { a < b a > 0 ​ => 0 < a < b => a 2 < b 2 D. sai vì a=-1, b=1

Chọn C.

Phương án A sai vì a=1, b--2

B. sai với a=-1, b=0

C. đúng vì 

D. sai vì a=-1, b=1

1

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau: (x 2 + 4x + 10) 2 - 7(x 2 + 4x + 11) + 7 < 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG