Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b là hai số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Cho a,b là hai số thực dương bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C ln ( a b 2 ) = ln a + ln b 2 = ln a + 2 ln b . Do đó câu A sai. ln ( ab ) = ln a + ln b nên câu B sai. ln b a ​ = ln a − ln b nên câu D sai.

Chọn C

 Do đó câu A sai.

 nên câu B sai.

 nên câu D sai.

1

Câu hỏi tương tự

Có bao nhiêu giá trị nguyên để hàm số xác định với mọi ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG