Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là hai góc nhọn, dương; sin a = 3 1 ​ ; sin b = 2 1 ​ thì giá trị đúng của sin2(a+b) là:

Cho a, b là hai góc nhọn, dương;  thì giá trị đúng của sin2(a+b) là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. 18 3 2 ​ + 7 3 ​ ​

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Tính tỉ số △ x △ y ​ của hàm số y = x 2 − 1 theo x và △ x

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG