Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực thuộc khoảng và thỏa mãn điều kiện . Tính giá trị của biểu thức

Cho a, b là các số thực thuộc khoảng open parentheses 0 semicolon pi over 2 close parentheses và thỏa mãn điều kiện c o t space a space minus space tan space open parentheses pi over 2 minus b close parentheses equals a minus b. Tính giá trị của biểu thức P equals fraction numerator 3 a plus 7 b over denominator a plus b end fraction 

  1. P = 5

  2. P = 2

  3. P = 4

  4. P  = 6 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A.P = 5

ĐÁP ÁN A. P = 5 

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tập giá trị T của hàm số y = sin 2021 x

543

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG