Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn a+b=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn a+b=2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P equals fraction numerator 1 over denominator a squared plus b squared end fraction plus fraction numerator 4 over denominator a b end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b là các số nguyên dương. Chứng minh rằng ab ( ab ) ab − 1 + a a − 1 ⋅ b b ​ a ab a − 1 ​ + 1 ⋅ b a 1 ​ ​ + ab ( ab ) ab − 1 + a a ⋅ b b − 1 ​ b ab b − 1 ​ + 1 ⋅ a b 1 ​ ​ ⩾ 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG