Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn . Hệ thức nào sau đây là đúng?

Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn begin mathsize 18px style a squared plus b squared equals 7 a b end style. Hệ thức nào sau đây là đúng?

  1. begin mathsize 18px style 2 log subscript 2 fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b end style

  2. begin mathsize 18px style log subscript 2 fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction equals 2 left parenthesis log subscript 2 a plus log subscript 2 b right parenthesis end style

  3. begin mathsize 18px style 2 log subscript 2 left parenthesis a plus b right parenthesis equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b end style

  4. begin mathsize 18px style 4 log subscript 2 fraction numerator a plus b over denominator 6 end fraction equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tổng tất cả các nghiệm của phương trình : bằng

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG