Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn a 4 + b 4 < a 3 + b 3 . Chứng minh rằng: a + b < 2

Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn a4 + b4 < a3 + b3. Chứng minh rằng: a + b < 2
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh a ​ + b ​ + c ​ ≥ ab + bc + ca ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG