Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a>b. Chứng minh rằng:

Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn điều kiện a>b. Chứng minh rằng:a plus fraction numerator 1 over denominator b open parentheses a minus b close parentheses end fraction greater or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c > 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh 2 ( ab + bc + ca ) + ab 1 ​ + bc 1 ​ + ca 1 ​ ≥ 9 ( 1 )

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG