Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,blà các số thực dương thỏa mãn . Hệ thức nào sau đây là đúng?

Cho a,b là các số thực dương thỏa mãn a squared plus b squared equals 7 a b . Hệ thức nào sau đây là đúng?
 

  1. 2 log subscript 2 fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

  2. log subscript 2 fraction numerator a plus b over denominator 3 end fraction equals 2 open parentheses log subscript 2 a plus log subscript 2 b close parentheses

  3. 2 log subscript 2 open parentheses a plus b close parentheses equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

  4. 4 log subscript 2 fraction numerator a plus b over denominator 6 end fraction equals log subscript 2 a plus log subscript 2 b

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số và hai số thực m,nthuộc khoảng sao cho m+n=1. Tính .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG