Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:

Cho a, b là các số thực dương tùy ý. Chứng minh rằng:fraction numerator 2 a b over denominator open parentheses a plus b close parentheses end fraction plus square root of fraction numerator a squared plus b squared over denominator 2 end fraction end root greater or equal than square root of a b end root plus fraction numerator a plus b over denominator 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh 2 ( a 2 + 1 ) ( b 2 + 1 ) ( c 2 + 1 ) ≥ ( a + 1 ) ( b + 1 ) ( c + 1 ) ( abc + 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG