Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, blà các số thực dương khác 1. Chọn khẳng định đúng.

Cho a, b là các số thực dương khác 1. Chọn khẳng định đúng.

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Khẳng định đúng là lo g a ​ b = lo g b ​ a 1 ​ Chọn B

Khẳng định đúng là 

Chọn B

1

Câu hỏi tương tự

Hàm số nào cho dưới đây đồng biến trên R?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG