Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b là các số dương thỏa mãn : . Tính giá trị

Cho a, b là các số dương thỏa mãn :

 begin mathsize 16px style log subscript 9 space a space equals space log subscript 16 space b space equals space log subscript 12 space fraction numerator 5 b space minus space a over denominator 2 end fraction end style.  Tính giá trị  begin mathsize 16px style a over b end style

  1. a over b equals fraction numerator 3 space plus space square root of 6 over denominator 4 end fraction

  2. a over b equals 7 space minus space 2 square root of 6

  3. a over b equals 7 space plus space 2 square root of 6

  4. a over b equals fraction numerator 3 space minus space square root of 6 over denominator 4 end fraction

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi thử THPT quốc gia năm 2017_cụm 1_TP.HCM_câu 20”: Các loài cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng cacbon (một dồng vị của cacbon). Khi một bộ phận của cây bị chết thì h...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG