Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b ∈ R , a ≥ 0. Chứng minh rằng tồn tại hàm f:R -> R sao cho f(f(x))= ax+b, ∀ x ∈ R

Cho a, b Chứng minh rằng tồn tại hàm f:R -> R sao cho f(f(x))= ax+b, 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm n sao cho đa thức f(x)= ( x − 3 ) 2 n + ( x − 2 ) n − 1 là chia hết cho đa thức (x-3)(x+2)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG