Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a+ b= 10 ​ . Chứng minh các bất đẳng thức sau: a . ( 1 + a 4 ) ( 1 + b 4 ) ≥ 45 b . N e ^ ˊ u a , b ≥ 0 t h ı ˋ ( 1 + a 4 ) ( 1 + b 4 ) ≤ 101

Cho a+ b= . Chứng minh các bất đẳng thức sau:

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Với mỗi 1 ≤ n ∈ N ta đặt a n ​ = ( 2 3 + 5 ​ ​ ) n + ( 2 3 − 5 ​ ​ ) n − 2 a. Chứng minh rằng a n ∈ Z , ∀1 ≤ n ∈ N B. Tìm tất cả các số tự nhiên n ≥ 1 sao cho a n là số chính phương.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG