Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh 2 ( a 2 + 1 ) ( b 2 + 1 ) ( c 2 + 1 ) ≥ ( a + 1 ) ( b + 1 ) ( c + 1 ) ( abc + 1 )

Cho a, b, c0. Chứng minh 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt a = 1 + x 1 − x ​ ; b = 1 + y 1 − y ​ ; c = 1 + z 1 − z ​ v ớ i x , y , z ∈ ( − 1 ; 1 ] khi đó: a + 1 a 2 + 1 ​ = x + 1 x 2 + 1 ​ ; b + 1 b 2 + 1 ​ = y + 1 y 2 + 1 ​ ; c + 1 c 2 + 1 ​ = z + 1 z 2 + 1 ​ ; abc + 1 = ( x + 1 ) ( y + 1 ) ( z + 1 ) 2 ( xy + yz + zx + 1 ) ​ Bất đẳng thức trở thành ( x 2 + 1 ) ( y 2 + 1 ) ( z 2 + 1 ) ≥ xy + yz + zx + 1 ⇔ x 2 y 2 + y 2 z 2 + z 2 x 2 + x 2 + y 2 + z 2 ≥ xy + yz + zx Theo AM - GM: x 2 + y 2 + z 2 = 2 x 2 + y 2 ​ + 2 y 2 + z 2 ​ + 2 z 2 + x 2 ​ ≥ ≥ ∣ xy ∣ + ∣ yz ∣ + ∣ zx ∣ ≥ xy + yz + zx v a ˋ x 2 y 2 + y 2 z 2 + z 2 x 2 ≥ 0 Cộng theo vế hai bất đẳng thức trên⇒ (đpcm) Đẳng thức xảy ra⇔ a = b = c = 1

Đặt  khi đó:

Bất đẳng thức trở thành 

Theo AM - GM:

Cộng theo vế hai bất đẳng thức trên ⇒ (đpcm)

Đẳng thức xảy ra ⇔ a = b = c = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh rằng: a 2 + bc b 3 + 2 abc + c 3 ​ + b 2 + ca c 3 + 2 abc + a 3 ​ + c 2 + ab a 3 + 2 abc + b 3 ​ ≥ ≥ 2 ( a + b + c ) ( 1 )

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG