Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: a + 3 b + 2 c ab ​ + b + 3 c + 2 a bc ​ + c + 3 a + 2 b ca ​ ≤ 6 a + b + c ​

Cho a, b, c0.  Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biến đổi và sử dụng bất đẳng thức cộng mẫu số với n = 3 ta có: + ⎩ ⎨ ⎧ ​ a + 3 b + 2 c ab ​ = ab ( a + c ) + ( b + c ) + 2 b 1 ​ ≤ ≤ ab 9 1 ​ ( a + c 1 ​ + b + c 1 ​ + 2 b 1 ​ ) b + 3 c + 2 a bc ​ = ab ( b + a ) + ( c + a ) + 2 c 1 ​ ≤ ≤ bc 9 1 ​ ( b + a 1 ​ + c + a 1 ​ + 2 c 1 ​ ) c + 3 a + 2 b ca ​ = ca ( c + b ) + ( a + b ) + 2 a 1 ​ ≤ ≤ ca 9 1 ​ ( c + b 1 ​ + a + b 1 ​ + 2 a 1 ​ ) ​ ⇒ a + 3 b + 2 c ab ​ + b + 3 c + 2 a bc ​ + c + 3 a + 2 b ca ​ ≤ ≤ 9 1 ​ ( a a + b + c ​ + a + c ab + bc ​ + b + c ab + ca ​ + b + b bc + ca ​ ) ⇔ a + 3 b + 2 c ab ​ + b + 3 c + 2 a bc ​ + c + 3 a + 2 b ca ​ ≤ ≤ 9 1 ​ ( 2 a + b + c ​ + a + b + c ) = 6 a + b + c ​ Đẳng thức xảy ra⇔ a = b = c > 0

Biến đổi và sử dụng bất đẳng thức cộng mẫu số với n = 3 ta có:

Đẳng thức xảy ra ⇔ a = b = c > 0

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số a, b, c, d ≥ 0. Chứng minh: a 3 + b 3 + c 3 + 4 ( a + b + c ) + 9 abc ≥ 8 ( ab + bc + ca ) ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG