Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: ( a + b ) ( b + c ) ( c + a ) a 3 + b 3 + c 3 ​ + 9 a 2 + b 2 + c 2 ab + bc + ca ​ ≥ 5 ( 1 )

Cho a, b, c0. Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt p = a + b + c, q = ab + bc + ca và r = abc. Không mất tính tổng quát chuẩn hóa p = 1 Khi đó (1) trở thành q − r 1 − 3 p + 3 r ​ + 9 1 − 2 q q ​ ≥ 5 ⇔ q − r 1 ​ + 1 − 2 q 9 q ​ ≥ 8 ( 2 ) VT ( 2 ) ≥ q 1 ​ + 1 − 2 q 9 q ​ = 2 + q 1 − 2 q ​ + 1 − 2 q 9 q ​ ≥ ≥ 2 + 2 q 1 − 2 q ​ . 1 − 2 q 9 q ​ ​ = 2 + 2 9 ​ = 8 Đẳng thức xảy ra ⇔ ( a , b , c ) = ( 2 3 + 5 ​ ​ x , x , 0 ) v a ˋ ( a , b , c ) = ( 2 3 − 5 ​ ​ x , x , 0 ) và các hoán vị

Đặt p = a + b + c, q = ab + bc + ca và r = abc. Không mất tính tổng quát chuẩn hóa p = 1

Khi đó (1) trở thành 

Đẳng thức xảy ra 

 và các hoán vị

1

Câu hỏi tương tự

Cho các số thực a, b, c > 0. Chứng minh: 4 2 a 4 + 3 b 4 ​ + 4 2 b 4 + 3 c 4 ​ + 4 2 c 4 + 3 a 4 ​ ≥ ≥ 12 5 ​ 1 ​ ( 3 2 a 3 + 3 b 3 ​ + 3 2 b 3 + 3 c 3 ​ + 3 2 c 3 + 3 a 3 ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG