Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: b + c a 2 + bc ​ + c + a b 2 + ca ​ + a + b c 2 + ab ​ ≥ a + b + c ( 1 )

Cho a, b, c0. Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất đẳng thức (1) ⇔ cyc ∑ ​ b + c ( a − b ) ( a − c ) ​ ≥ 0 . Không mất tính tổng quát, giả sử a ≥ b ≥ c , khi đó b + c 1 ​ ≥ c + a 1 ​ . Theo định lí 2, ta có (đpcm) Dấu bằng xảy ra⇔ a=b=c

Bất đẳng thức (1). Không mất tính tổng quát, giả sử

, khi đó . Theo định lí 2, ta có (đpcm)

Dấu bằng xảy ra ⇔ a=b=c

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh rằng: a + b + 2 c ab ​ + b + c + 2 a bc ​ + c + a + 2 b ca ​ ≤ 4 a + b + c ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG