Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c,x,y,z là các số thực dương thoả mãn điều kiện ax + by + cz = xyz . Chứng minh rằng x + y + z > a + b ​ + b + c ​ + c + a ​

Cho a,b,c,x,y,z là các số thực dương thoả mãn điều kiện ax + by + cz = xyz.

Chứng minh rằng

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo giả thiết ta có yz a ​ + z x b ​ + x y c ​ = 1 . Đặt a = m yz , b = n z x , c = p x y . Bất đẳng thức trở thành x + y + z > z ( m y + m x ) ​ + x ( n z + p y ) ​ + y ( m z + p x ) ​

Theo giả thiết ta có.

Đặt .

Bất đẳng thức trở thành

1

Câu hỏi tương tự

Tìm nguyên hàm J = ∫ x 2 cos ( 2 x ) d x

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG