Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là số thực dương. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là số thực dương. Chứng minh rằng fraction numerator 2 a b over denominator 3 a plus 8 b plus 6 c end fraction plus fraction numerator 3 b c over denominator 3 c plus a plus 6 c end fraction plus fraction numerator 3 c a over denominator 4 a plus 4 b plus 9 c end fraction less or equal than fraction numerator a plus 2 b plus 3 c over denominator 9 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 a + b + c = 3 ​ . Chứng minh a ​ + b ​ + c ​ ≥ ab + bc + ca ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG