Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh một tam giác và x, y, z là các số thực. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh một tam giác và  x, y, z là các số thực. Chứng minh rằng:fraction numerator a x squared over denominator b plus c minus a end fraction plus fraction numerator b y squared over denominator c plus a minus b end fraction plus fraction numerator c z squared over denominator a plus b minus c end fraction greater or equal than x y plus y z plus z x

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn a + b + c = a ​ + b ​ + c ​ = 2 Chứng minh rằng: 1 + a a ​ ​ + 1 + b b ​ ​ + 1 + c c ​ ​ = ( 1 + a ) ( 1 + b ) ( 1 + c ) ​ 2 ​ . ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG