Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng: a) a 2 + b 2 + c 2 < 2 (ab + bc + ca) b) abc (a + b - c)(b + c - a)(c + a - b )

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:

a)    a2 + b2 + c2 < 2 (ab + bc + ca)

b)    abc greater or equal than (a + b - c)(b + c - a)(c + a - b )

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét các số thực a, b, c không âm, khác 1 và thỏa mãn a + b + c = 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = a + b c 1 ​ + b + a c 1 ​ + ( a + b ) ( 4 + 5 c )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG