Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng: open parentheses a plus b minus c close parentheses cubed plus open parentheses b plus c minus a close parentheses cubed plus open parentheses c plus a minus b close parentheses cubed greater or equal than a cubed plus b cubed plus c cubed

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Xét tam thức bậc hai f(x)=a x 2 +bx+c có Δ= b 2 −4ac. Khi f(x)<0,∀x∈R khi và chỉ khi:

4

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG