Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của tam giác. Chứng minh rằng: fraction numerator 5 a plus 3 b over denominator 3 a plus b plus 2 c end fraction plus fraction numerator 5 b plus 3 c over denominator 3 b plus c plus 2 a end fraction plus fraction numerator 5 c plus 3 a over denominator 3 c plus a plus 2 b end fraction greater or equal than 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho { a , b , c ≥ 0 Min { a ; b } > 0 ​ . Chứng minh rằng: 3 a + b a ​ ​ + 4 4 a + b b ​ ​ ≥ 1 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG