Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh: 3 a − b + c a ​ + 3 b − c + a b ​ + 3 c − a + b c ​ ≥ 1 ( 1 )

Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh: 

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Biến đổi rồi sử dụng bất đẳng thức CBS dạng Engel: 4 VT ( 1 ) = cyc ∑ ​ 3 a − b + c 4 a ​ = cyc ∑ ​ 3 a − b + c ( 3 a − b + c ) + ( a + b + c ) ​ = 3 + cyc ∑ ​ 3 a − b + c a + b − c ​ = 3 + cyc ∑ ​ ( a + b − c ) ( 3 a − b + c ) ( a + b − c ) 2 ​ ≥ ≥ 3 + ∑ cyc ​ ( a + b − c ) ( 3 a − b + c ) ( a + b + c ) 2 ​ = 3 + 1 = 4 Đẳng thức xảy ra⇔ a=b=c

Biến đổi rồi sử dụng bất đẳng thức CBS dạng Engel:

Đẳng thức xảy ra ⇔ a=b=c

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh: b 2 − bc + c 2 ​ a 3 ​ + c 2 − ca + a 2 ​ b 3 ​ + a 2 − ab + b 2 ​ c 3 ​ ≥ ≥ a 2 + b 2 + c 2

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG