Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác ABC. Tìm giá trị nhỏ nhất của

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của tam giác ABC. Tìm giá trị nhỏ nhất của straight T equals open parentheses straight a over straight m subscript straight a close parentheses to the power of square root of 3 end exponent plus open parentheses straight b over straight m subscript straight b close parentheses to the power of square root of 3 end exponent plus open parentheses straight c over straight m subscript straight c close parentheses to the power of square root of 3 end exponent

R. Roboctvx57

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bổ đề: m a ​ a ​ + m b ​ b ​ + m c ​ c ​ ≥ 2 3 ​ ( 1 ) ( 1 ) ⇔ a . m a ​ a 2 ​ + b . m b ​ b 2 ​ + c . m c ​ c 2 ​ ≥ 2 3 ​ Ta có: a . m a ​ = a 4 2 b 2 + 2 c 2 − a 2 ​ ​ = 2 1 ​ ( 2 b 2 + 2 c 2 − a 2 ) a 2 ​ = 2 3 ​ 1 ​ ( 2 b 2 + 2 c 2 − a 2 ) 3 a 2 ​ ≤ ≤ 2 3 ​ 1 ​ 2 ( 2 b 2 + 2 c 2 − a 2 ) + 3 a 2 ​ = 2 3 ​ a 2 + b 2 + c 2 ​ Suy ra: + ⎩ ⎨ ⎧ ​ m a ​ a ​ = a . m a ​ a 2 ​ ≥ 2 3 ​ 1 ​ ( a 2 + b 2 + c 2 ) a 2 ​ = a 2 + b 2 + c 2 2 3 ​ a 2 ​ m b ​ b ​ = b . m b ​ b 2 ​ ≥ 2 3 ​ 1 ​ ( a 2 + b 2 + c 2 ) b 2 ​ = a 2 + b 2 + c 2 2 3 ​ b 2 ​ m c ​ c ​ = c . m c ​ c 2 ​ ≥ 2 3 ​ 1 ​ ( a 2 + b 2 + c 2 ) c 2 ​ = a 2 + b 2 + c 2 2 3 ​ c 2 ​ ​ ⇒ m a ​ a ​ + m b ​ b ​ + m c ​ c ​ ≥ a 2 + b 2 + c 2 2 3 ​ ( a 2 + b 2 + c 2 ) ​ = 2 3 ​ Sử dụng bất đẳng thức Bernoulli: Với a=b=c ⇔ △ ABC đều thì Min T =

Bổ đề: 

Ta có:

Suy ra:

Sử dụng bất đẳng thức Bernoulli:

plus open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell open parentheses fraction numerator square root of 3 straight a over denominator 2 straight m subscript straight a end fraction close parentheses to the power of square root of 3 end exponent plus square root of 3 minus 1 greater or equal than square root of 3 open parentheses fraction numerator square root of 3 straight a over denominator 2 straight m subscript straight a end fraction close parentheses end cell row cell open parentheses fraction numerator square root of 3 straight b over denominator 2 straight m subscript straight b end fraction close parentheses to the power of square root of 3 end exponent plus square root of 3 minus 1 greater or equal than square root of 3 open parentheses fraction numerator square root of 3 straight b over denominator 2 straight m subscript straight b end fraction close parentheses end cell row cell open parentheses fraction numerator square root of 3 straight c over denominator 2 straight m subscript straight c end fraction close parentheses to the power of square root of 3 end exponent plus square root of 3 minus 1 greater or equal than square root of 3 open parentheses fraction numerator square root of 3 straight c over denominator 2 straight m subscript straight c end fraction close parentheses end cell end table close rightwards double arrow open parentheses fraction numerator square root of 3 over denominator 2 end fraction close parentheses to the power of square root of 3 end exponent open square brackets open parentheses straight a over straight m subscript straight a close parentheses to the power of square root of 3 end exponent plus open parentheses straight b over straight m subscript straight b close parentheses to the power of square root of 3 end exponent plus open parentheses straight c over straight m subscript straight c close parentheses to the power of square root of 3 end exponent close square brackets plus plus 3 open parentheses square root of 3 minus 1 close parentheses greater or equal than 3 over 2 open parentheses straight a over straight m subscript straight a plus straight b over straight m subscript straight b plus straight c over straight m subscript straight c close parentheses greater or equal than 3 square root of 3 rightwards double arrow straight T equals open parentheses straight a over straight m subscript straight a close parentheses to the power of square root of 3 end exponent plus open parentheses straight b over straight m subscript straight b close parentheses to the power of square root of 3 end exponent plus open parentheses straight c over straight m subscript straight c close parentheses to the power of square root of 3 end exponent greater or equal than 3 open parentheses fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction close parentheses to the power of square root of 3 end exponent

Với a=b=cABC đều thì Min T = 3 open parentheses fraction numerator 2 over denominator square root of 3 end fraction close parentheses to the power of square root of 3 end exponent

1

Câu hỏi tương tự

Cho { x , y ≥ 0 x 3 + y 3 = 1 ​ . Chứng minh: x ​ + 2 y ​ ≤ ( 1 + 2 5 2 ​ ) 6 5 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG