Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực, theo thứ tự lập thành cấp số nhân. Biết . Tìm b.

 Cho a, b, c là các số thực, theo thứ tự lập thành cấp số nhân.

Biết open curly brackets table attributes columnalign left end attributes row cell a plus b plus c equals space 26 end cell row cell a squared plus b squared plus c squared equals 364 end cell end table close. Tìm b.

  1. b = - 1

  2. b =10 

  3. b = 6

  4. b = 4

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.b = 6

ĐÁP ÁN C. b = 6 

1

Câu hỏi tương tự

Giá trị của tổng 4 + 44 + 444 + ⋯ + 44 … 4 (tổng đó có 2018 số hạng) bằng

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG