Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn a + b + c = 3 . Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn a + b + c = 3 . Chứng minh rằng:square root of a squared minus a b plus b squared end root plus square root of b squared minus b c plus c squared end root plus square root of c squared minus c a plus a squared end root greater or equal than 3

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình 2 x − 1 ​ ≤ 3 x − 2 có tổng 5 nghiệm nguyên nhỏ nhất là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG