Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c là các số thực thỏa mãn điều kiện abc=1 . Chứng minh rằng : a ​ b + c ​ + b ​ c + a ​ + c ​ a + b ​ ε a ​ + b ​ + c ​ + 3

Cho a,b,c là các số thực thỏa mãn điều kiện abc=1 .

Chứng minh rằng : 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Sử dụng AM –GM cho 2 số dương ta được a ​ b ​ + a 3 ​ 2 b ​ a ​ c ​ + a 3 ​ 2 c ​ a ​ b + c ​ ε 2 ( b ​ + c ​ − a ​ ) Xây dựng tương tự cho 2 bất đẳng thức còn lại rồi cộng lại theo vế 3 bất đẳng thức ta được a ​ b + c ​ + b ​ c + a ​ + c ​ a + b ​ ε 2 ( a ​ + b ​ + c ​ ) 3

Sử dụng AM –GM cho 2 số dương ta được 

Xây dựng tương tự cho 2 bất đẳng thức còn lại rồi cộng lại theo vế 3 bất đẳng thức ta được

1

Câu hỏi tương tự

Giảiphương trình sau: e s i n ( x − 4 π ​ ) = tan x

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG