Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn thỏa mãn các điều kiện sau: a + b+c > 0;ab+ bc+ac >0;abc > 0 Chứng minh rằng cả ba số a, b, c đều là số dương.

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn thỏa mãn các điều kiện sau:

a + b+c > 0;  ab+ bc+ac >0;  abc > 0
Chứng minh rằng cả ba số a, b, c đều là số dương.

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Với a, b là các số thực dương thay đổi. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S = ( a + b ) ( a 2 − ab + 2 b 2 ​ 1 ​ + b 2 − ab + 2 a 2 ​ 1 ​ )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG