Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn a 2 + 2b 2 + 2a 2 c 2 + b 2 c 2 + 3a 2 b 2 = 9. Chứng minh rằng :

Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn a2 + 2b2 + 2a2c2 + b2c2 + 3a2b2 = 9. Chứng minh rằng :open vertical bar a b c close vertical bar less or equal than 1

 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Nếu thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG