Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực tùy ý. Chứng minh rằng: (a + b + c) 4 + (b + c - a ) 4 + (c + a - b) 4 + (a + b - c) 4 28 (a 4 + b 4 + c 4 )

Cho a, b, c là các số thực tùy ý. Chứng minh rằng:

(a + b + c)4 + (b + c - a )4 + (c + a - b)4 + (a + b - c)4 less or equal than 28 (a4 + b4 + c4 )

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

2

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c ≥ 0. Chứng minh 2 ( a 2 + 1 ) ( b 2 + 1 ) ( c 2 + 1 ) ≥ ( a + 1 ) ( b + 1 ) ( c + 1 ) ( abc + 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG