Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn ab+bc+ca>0. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn ab+bc+ca>0. Chứng minh rằng: square root of fraction numerator a open parentheses b plus c close parentheses over denominator a squared plus b c end fraction end root plus square root of fraction numerator b open parentheses c plus a close parentheses over denominator b squared plus c a end fraction end root plus square root of fraction numerator c open parentheses a plus b close parentheses over denominator c squared plus a b end fraction end root greater or equal than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Số nghiệm nguyên dương của bất phương trình là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG