Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c = 1. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c = 1. Chứng minh rằng: 9 a b c plus 1 greater or equal than 4 open parentheses a b plus b c plus c a close parentheses

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh: a 3 + ( b + c ) 3 a 3 ​ ​ + b 3 + ( c + a ) 3 b 3 ​ ​ + c 3 + ( a + b ) 3 c 3 ​ ​ ≥ 1 , ∀ a , b , c > 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG