Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực không âm. Chứng minh rằng: cube root of open parentheses 1 plus a close parentheses open parentheses 1 plus b close parentheses open parentheses 1 plus c close parentheses end root greater or equal than 1 plus cube root of a b c end root

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chứng minh rằng: 2 2 1 ​ + 3 2 1 ​ + ... + 10 0 2 1 ​ < 1

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG