Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực không âm. Chứng minh rằng: fraction numerator open parentheses b plus c minus a close parentheses squared over denominator 2 a squared plus open parentheses b plus c close parentheses squared end fraction plus fraction numerator open parentheses a plus c minus b close parentheses squared over denominator 2 b squared plus open parentheses a plus c close parentheses squared end fraction plus fraction numerator open parentheses a plus b minus c close parentheses squared over denominator 2 c squared plus open parentheses b plus a close parentheses squared end fraction greater or equal than fraction numerator 3 open parentheses a squared plus b squared plus c squared close parentheses over denominator open parentheses a plus b plus c close parentheses squared end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải bất phương trinh 4 x 2 −x+1<0

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG