Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn a + b+ c = 3 Chứng minh rằng a 2 b + b 2 c + c 2 a + 2 ab c + 4 3 3 ( ab + b c + c a )

Cho a,b,c là các số thực không âm thỏa mãn a + b+ c = 3

Chứng minh rằng 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có 3 ( ab + b c + c a ) = ( a + b + c a ) ( ab + b c + c a ) = ( a 2 b + b 2 c + c 2 a ) + ( a b 2 + b c 2 + c a 2 ) + 3 ab c Do vậy ta chỉ cần chứng minh ab 2 +bc 2 +ca 2 +abc Z 4 Đây là một bài toán quen thuộc đã được chứng minh ở bài toán trên. Bài toán được chứng minh đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1

 Ta có

Do vậy ta chỉ cần chứng minh ab2+bc2+ca2+abc4

Đây là một bài toán quen thuộc đã được chứng minh ở bài toán trên.

Bài toán được chứng minh đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG