Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng

Cho a, b, c là các số thực không âm thỏa mãn a+b+c=1. Chứng minh rằng square root of a plus open parentheses b minus c close parentheses squared over 4 end root plus square root of b plus open parentheses a minus c close parentheses squared over 4 end root plus square root of c plus open parentheses a minus b close parentheses squared over 4 end root less or equal than 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh cảu một tam giác, thỏa mãn a + b + c = 1. Chứng minh: a 2 + bc b + c − a ​ ​ + b 2 + ca c + a − b ​ ​ + c 2 + ab a + b − c ​ ​ ≥ 2 ( 1 )

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG