Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Cho a, b, c là các số thực không âm bất kì. Chứng minh rằng:

Cho a, b, c là các số thực không âm bất kì. Chứng minh rằng:a b c plus 2 plus fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction open square brackets open parentheses a minus 1 close parentheses squared plus open parentheses b minus 1 close parentheses squared plus open parentheses c minus 1 close parentheses squared close square brackets greater or equal than a plus b plus c

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Chp a, b, c, y, x, z thỏa mãn a 2 + b 2 + c 2 x 2 + y 2 + z 2 ​ = a 2 x 2 ​ + b 2 y 2 ​ + c 2 z 2 ​ Chứng minh rằng x 2012 + y 2012 + z 2012 = 0

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG